Terms & conditions

Algemene Voorwaarden  BEER@HOME

 1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

BEER PROJECT SA, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0511.959.367, Antoine Dansaertstraat 188, 1000 Brussel, tel: 02/502.28.56, e-mail: beerathome@beerproject.be, hierna te noemen “BBP” of “De Verkoper”. BBP levert op basis van een tweemaandelijks abonnement van een doos van 12 bieren.

Onderhavige Algemene Voorwaarden betreffen exclusief de relatie tussen BBP en elke persoon die zich op Beer @ home abonneert (hierna “de Abonnee”).

De Voorwaarden worden gecommuniceerd vóór elke inschrijving op een abonnement en kunnen op elk moment worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.beerproject.be/nl/pages/2860-terms-and-conditions

Door zich te abonneren op een abonnement verklaart de Abonnee deze Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en zonder voorbehoud deze te hebben aanvaard en heeft hij ingestemd met de verwerking van zijn gegevens in overeenstemming met artikel 10 van de Voorwaarden.

De nietigheid, het verval of het niet-afdwingbare karakter van één van de bepalingen van de Voorwaarden met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden die hun volledige rechtskracht behouden. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd en zal worden vervangen door, of geacht worden te zijn vervangen, door een soortgelijke bepaling die in overeenstemming is met de wet en zal, voor zover mogelijk, dezelfde functie vervullen.

Alle informatie die de Abonnee op elk gewenst moment communiceert met BBP, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en nauwkeurig zijn.

 1. Aanbieding, bestelling en afsluiting van het abonnement

Het aanbod van BBP omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. BBP kan echter niet voorkomen dat er soms materiële vergissingen worden gemaakt. Manifeste vergissingen in het aanbod verbinden BBP niet.

Als klant kunt u een bestelling plaatsen door het bestelformulier van BBP in te vullen en te bevestigen. We zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk elektronisch bevestigen. Deze bevestiging impliceert echter niet automatisch de aanvaarding van de bestelling. BBP kan de bestelling accepteren door een bindend bewijs van aanvaarding uit te geven of door de bestelde producten te verzenden. Tot die tijd kan BBP, op elk ogenblik en zonder motivering, de bestelling weigeren. Pas na het aanvaarden van de bestelling door BBP ontstaat een recht op levering van de bestelde bieren.

Het aanbod van BBP is gericht op eindgebruikers in België. Bestelde dozen zijn niet bedoeld voor wederverkoop.

BBP verkoopt zijn producten niet aan mensen onder de achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, is toestemming van een ouder of voogd vereist.

 1. Herroepingsrecht 

U kan afzien van de overeenkomst binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn neemt aanvang op de dag van ontvangst van de eerste doos. Om uw recht uit te oefenen dient U BBP uw beslissing om eenzijdig de overeenkomst te herroepen mee te delen (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier hieronder, maar U bent hiertoe niet verplicht. Opdat de herroepingstermijn zou zijn nageleefd volstaat het dat U uw mededeling betreffende het uitoefenen van uw herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de termijn.

Indien U uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen dient de doos binnen veertien (14) dagen in de originele onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd aan BBP op het adres vermeld in artikel 1. De Abonnee draagt ​​de kosten voor het retourneren van de doos. Binnen dertig (30) dagen na de opname zal BBP de Abonnee vergoeden voor het bedrag dat al is betaald voor het abonnement waarvoor de herroeping werd gedaan.

Onvolledige of beschadigde pakketten worden niet geaccepteerd.

Als de Abonnee zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, kan hij het onderstaande formulier gebruiken.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden indien U de overeenkomst wenst te beëindigen)

Bestemmeling:

Beer Project SA
Antoine Dansaertstraat 188
1000 Brussel
België
E-mail : beerathome@beerproject.be

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij de herroepping mede van de overeenkomst betreffende de verkoop van volgende producten/de levering van volgende dienst (*)____________________ .

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 1. Duur van de overeenkomst en beëindiging

Het contract bestaat uit een onbepaald abonnement en de tweemaandelijkse levering van de BBP-dozen.

Indien een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij de overeenkomst beëindigen door via een schriftelijke kennisgeving op de hoogte te worden gesteld van de inbreuk via e-mail naar het adres beerathome@beerproject.be als het Abonnement wordt beëindigd door de Abonnee en het contactadres aangegeven door de Abonnee als het abonnement wordt beëindigd door BBP.

De Abonnee kan zijn contract te allen tijde beëindigen door een e-mail te sturen naar beerathome@beerproject.be. In dit geval eindigt het Abonnement, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partijen, bij voltooiing van de volgende geplande levering. Wanneer het abonnement wordt beëindigd terwijl de bestellingen nog moeten worden afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door de partijen, worden leveringen uitgevoerd.

 1. Levering

De levering van de dozen is beperkt tot de volgende landen: België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

De levering vindt plaats op het adres dat is opgegeven als afleveradres bij het afsluiten van het abonnement.

De leveringen vinden om de twee maanden plaats. De eerste doos zal geleverd worden aan het begin van de maand na de registratie, en dan elke 2 maanden, maar alleen voor dozen die daadwerkelijk zijn betaald voor de lopende periode. BBP kan de exacte leverdatum niet bevestigen, maar dozen moeten voor de 15e van de maand worden bezorgd.

In geval van wanbetaling (met name in het geval van onvoldoende fondsen), zal BBP de doos van de betreffende periode niet leveren. Als deze betalingsfout gedurende twee opeenvolgende periodes aanhoudt, kan BBP beslissen om het abonnement te annuleren.

In het geval van een klacht met betrekking tot de levering van dozen, stemt de Abonnee ermee in BBP uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering op te geven op het volgende adres: beerathome@beerproject.be.

Als de bieren tijdens de levering moesten worden beschadigd, heeft de abonnee een periode van zeven (7) dagen vanaf de leveringsdatum om BBP op de hoogte te stellen. De abonnee zal BBP informeren door een e-mail te sturen naar beerathome@beerproject.be , met een beschrijving van de schade en een foto van de beschadigde goederen. BBP verbindt zich ertoe de abonnee de marktwaarde van de beschadigde goederen te vergoeden.

 1. Prijs

De prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

Alle Belgische douanerechten werden betaald voor bier verkocht door BBP. Het kan echter zijn dat douanerechten of invoerrechten bij de afnemer in rekening worden gebracht bij levering in het land van bestemming. De abonnee is verantwoordelijk voor de betaling van lokale belastingen of accijnzen die van toepassing zijn in het land van bestemming.

De eerste doos wordt contant betaald wanneer het abonnement wordt afgesloten. Voor latere leveringen zullen ze om de twee maanden worden betaald door middel van een domiciliëring overeenkomstig artikel 7.

BBP is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. BBP zal de Abonnee ten minste vijftien (15) dagen voorafgaand aan de volgende levering voorzien van de verwachte aanpassingen. Indien de Abonnee bezwaar maakt tegen deze prijsverandering, kan hij het contract opzeggen door een e-mail te sturen naar beerathome@beerproject.be. Echter, als de Abonnee het contract niet opzegt en de producten of services vanaf de aangekondigde datum van inwerkingtreding van de nieuwe prijzen blijft gebruiken, is deze laatste vanaf die datum automatisch van toepassing op het contract. .

 1. Betaalmiddelen en domiciliëring

Betaling voor BBP-boxen gebeurt alleen via een beveiligde online betaalpagina beheerd door “Stripe” (www.stripe.com) met behulp van een beveiligde server die SSL gebruikt. BBP garandeert dat de gegevens van de abonnee alleen door Stripe worden gebruikt als onderdeel van het abonnement op Beer @ home.

De eerste doos wordt contant betaald wanneer het abonnement wordt afgesloten. Voor de volgende leveringen worden ze elke twee maanden betaald door middel van een domiciliëring.

Het is de verantwoordelijkheid van de abonnee om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot de door u gekozen betaalmethode geldig en up-to-date is. Het is ook de verantwoordelijkheid van de abonnee om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is bij het verwerken van de betaling.

Als u een intrekking van een creditcard betwist, kunt u zich verzetten tegen de algemene voorwaarden die u hebt afgesproken met uw bank. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na betaling contact op met uw bank. Vraag uw bank over de voorwaarden van de oppositie.

 1. Aansprakelijkheid van BBP

BBP is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden materiële of lichamelijke schade indien deze het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting van BBP, of in geval van zware of opzettelijke fout van BBP of diens werknemers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor HelloFresh verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Aansprakelijkheid van BBP voor indirecte en gevolgschade, winst- of inkomensverlies, verlies van besparingen enz. is uitgesloten.

BBP kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie die is doorgegeven.

BBP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies voor de producten en het gebruik ervan.

BBP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een geval van overmacht, waaronder stakingen, ziekten, branden, storingen binnen BBP of zijn leveranciers, vervoersproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, knokpartijen en acties. politie of brandweerlieden. Onder overmacht wordt ook verstaan ​​onvoorziene omstandigheden die zich voordoen bij derde partijen waar BBP gebruik van maakt bij de uitvoering van het contract.

 1. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de BBP-website, in het bijzonder afbeeldingen, tekst, audio en video, evenals de technologie die wordt gebruikt voor de presentatie en presentatie van de producten zijn het eigendom van BBP.

 1. Privacybeleid

BBP verwerkt persoonlijke gegevens als onderdeel van de orderverwerking. Om de Abonnee te informeren over wat er met zijn gegevens gebeurt, gebruikt BBP een privacyverklaring die de Abonnee op de BBP-website kan bekijken.

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Alle contracten afgesloten tussen BBP en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil dat voortvloeit uit het tussen BBP en de klant gesloten contract valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.

 1. Klachtenbeleid

Als de abonnee niet tevreden is over hoe BBP zijn klacht heeft afgehandeld, kan hij dit melden aan het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een EU-platform voor alle consumenten in heel Europa.